امتحان ریاضی!

این قطعه رو سر جلسه ی امتحان ریاضی نوشتم!!!!!!!!!! آره باور کنید دقیقا سر جلسه امتحان ترم تابستانی ام!!!! و با نهایت تاسف باید بگم که برای بار سوم ریاضی رو می افتم ناراحت
این هم شاهکار ادبی من که بوی عدد می ده!!!


برگه سوال را نگاه می کنم و نیز نگاهی به گذشته ام ، سر می کشم کاسه ی چوبین زمان را و مست می شوم ، مست تکرار ، مست خاطره ، مست اقرار...
برگه سوال را نگاه می کنم و تلخی شیرین ترین درس زندگی ام را زیر زبانم مزه مزه می کنم. سیاه پوش می کنم برگه سفید پاسخنامه را به احترام ثانیه های خشکیده بی خبالی ام و تصویر می کنم در خاطرم فردای نیامده ام را ، دوباره نیمکت سخت ، تخته سیاه همیشه رو سیاه و قیافه مهربان ترین استاد زندگی ام... تکرار...تکرار...تکرار و...تکرار
و اقرار می کنم تمام گناهان گذشته ام را ، تمام فرصت های سوخته ام را ، انتگرال هایی که به سخره گرفتمشان و شکستم ، مشتق هایی که نادیده گرفتمشان و حدودی که رعایت نکردم!!!
خسته ام از بازی های اعداد ، a و b هایی که به عمد گم شده بودند و خطوطی که هیچگاه برهم عمود نمی شدند! و xهایی که گویی از جهانی دیگرند؟!!!
صفری! وقتت تموم شد!
کلافه

پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٧ نگارنده شعیب صفری | يادگاري ()
shoaib.safary@gmail.com

شعيب صفري

***

پریدن باور پرنده ایست که به پرواز می اندیشد، بی شک پر دلیل پرواز نیست

سطرهای سپید
آتشکده شب
گوهر شب چراغ
غریب(فاطمه بانو)
زانوی عروج
پرویز
حرف های نگفته ام با تو
-*.* کتیبه *.*-
کاشانه مهتاب
قاصدک بی خبر
همقطاری
یادداشت های یک وبلاگر
اشک ماندگار
نبض دلتنگی
پاسارگاد
بغض شب
فغان نی
محمدامین
وقتی تو نیستی
علی احمدی
گوناگون
کلهر
دختری در عالم خلسه
عطر باران

اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
بهمن ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
تیر ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧

RSS 2.0

Weblog Theme By Blog Skin