اسراز ازل

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من
وین حل معما نه تو خوانی و نه من
هست در پس پرده گفتگوی من و تو
پون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من

There was the Door to which I found no key;
There was the weil through which i might not see;
som little talk a while of me and thee
there was - and then no more of thee and me

/ 0 نظر / 25 بازدید